[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างป้าย ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการก่อสร้างป้าย ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบรืเวณสวนเฉลิมะระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙
โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบรืเวณสวนเฉลิมะระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็กเสริมปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๙
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการลอกสระเก็บน้ำ หลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๙
โครงการลอกสระเก็บน้ำ หลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๙
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๓
7 / ต.ค. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๒
โครงการขุดลอกร่องไข่นก บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๒
23 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณบ้านนางธนวรรณ ชื่อวาจา
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล.เดิมด้านหลังโรงเรียนไปทางทิศเหนือถึงถนน คสล.เดิม
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๙
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๙
20 / ก.ย. / 2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรั้วถนนคนเดิน
โครงการก่อสร้างรั้วถนนคนเดิน บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโพนทราย
2 / ก.ย. / 2563 : แผนและงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
2 / ก.ย. / 2563 : แผนและงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
2 / ก.ย. / 2563 : แผนและงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒน
2 / ก.ย. / 2563 : แผนและงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามละประเมินแผนพัฒน
2 / ก.ย. / 2563 : แผนและงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลโพนทราย
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 2565) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการแผนงาน โครงการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi