[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
การติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
การติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
19 / มิ.ย. / 2559 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้รับทราบ ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริ
13 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ขอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้านการ ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมู
22 / ต.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง
11 / ส.ค. / 2558 : ประกาศสอบ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งระดับสูงขึ้น
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ)ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
7 / ก.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อม
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อม
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 / พ.ค. / 2558 : รายงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพนทราย ๕๗
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๕๗
11 / มี.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกหน้าศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกหน้าศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,หมู่ ๙
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสน พันธ์เหนือ ผ่านประปาหมู่บ้านถึงสี่แยกบ้าน นายตุ้มทอง เทพจันดา ส่วนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi