[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีกสนปนะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่9
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่9 จากถนน เทศบาล 1 ไปทางทิศตะวันออก
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
ประมาณราคาก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่9 สายหลังฐานจุดบั้งไฟ จากถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันตก
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ขุดลอกสระหลังวัดศิริราษฏร์ หมู่ที่ 8
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซิล หมู่ที่ ๘,๙
ประเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซิล หมู่ที่ ๘,๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้างและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
2 / ธ.ค. / 2561 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๒ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดเมื่อให้ส่วนราชการได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือคว
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซีล
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแบบพาราสเลอร์รี่ซีล ......
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔......
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗......
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมประตูเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลโพนทราย
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมประตูเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลโพนทราย
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนทราย......
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวดอนต้อน ตำบลโพนทราย.....
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนทราย......
26 / มิ.ย. / 2561 : การเงินและบัญชี
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบาย
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล จำนวน ๑๔ บ่อ
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.๘

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi