[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
16 / ก.ค. / 2560 : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลตำบลโพนทราย ปี 2559
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่ทำความเสียหายเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ได้เป็นการล่วงหน้าก็ตาม ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านพื้นที่ ก่อให้เกิดวาตภัยและมีฝนตกหนักในพื้นท
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เทศบาลตำบลโพนทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลเป็นนิติบุคคล มีเงินรายได้ รายจ่าย มีความเป็นอิสระในการบริหา
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๕๙
การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เนื่องจากกรมอุตุวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม เป็นต้นไปถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รวมทั
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย (โบนัส ๕๙)
ด้วยสภาพทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นที่ราบและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณพื้นที่รอบๆชุมชน จะเป็นพื้นที่กสิกรรมและไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทรายและในช่วงระยะเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม ประชาชนจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค และการเก
9 / มิ.ย. / 2560 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโพนทราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งมั่นที่จะให้หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ส่วนราช
31 / พ.ค. / 2560 : รายงานประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
17 / พ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุคภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ๑ จุด และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ๑๑ จุด จึงแต่งตั้งคณะบุคคลดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
15 / มี.ค. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่างระเบียบคณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการ อปพร.
ร่างระเบียบคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลโพนทราย ว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ อปพร. เทศบาลตำบลโพนทราย
14 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 / ธ.ค. / 2559 : ประกาศสอบ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
30 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
30 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดดังนี้
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ตารางการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2559
11 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโพนทราย
ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาล จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2/2559”
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย เห็นความสำคัญของประชาชนด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพติ
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากแยกไปอาเภอหนองฮี ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย ราคากลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi