[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
29 / พ.ค. / 2558 : รายงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพนทราย ๕๗
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี ๒๕๕๗
11 / มี.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกหน้าศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกหน้าศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,หมู่ ๙
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
5 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสน พันธ์เหนือ ผ่านประปาหมู่บ้านถึงสี่แยกบ้าน นายตุ้มทอง เทพจันดา ส่วนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือ
8 / ก.ค. / 2557 : รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 56
รายงานประจำปี 56
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารหมายเลข ๑
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารหมายเลข ๒
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันประเภทต่างๆในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอโพนทราย หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนอำเภอโพนทราย กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 14–15 มิถุนายน 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยจากการจุดบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี 2557
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง กำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยจากการจุดบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี 2557
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายจันทะวงศ์ ศรีโพนทอง ไปทางทิศตะวันตก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi