[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

29 / ม.ค. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
29 / ม.ค. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ ประ
12 / ธ.ค. / 2560 : ควบคุมภายใน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ปี ๕๙
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ปี ๕๙
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว งานพัฒนาและเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย
จดหมายข่าว งานพัฒนาและเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
การออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกาศจากเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่องการออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๑ อัตรา
2 / ส.ค. / 2560 : รายงานผลการปฏิบัติงาน
สอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดลูกข่ายรับสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวน ๑๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุดสัญญาณ(แม่ข่าย) ๑ จุด และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ๑๑ จุด จึงแต่ตั้งคณะบุคคลดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัคร สอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา
16 / ก.ค. / 2560 : การเงินและบัญชี
รายงานรายรับ – รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
อาศัยอานาจตามความนัย ข้อ 40 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กาหนดให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงิ
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
16 / ก.ค. / 2560 : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลตำบลโพนทราย ปี 2559
อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงที่ทำความเสียหายเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ได้เป็นการล่วงหน้าก็ตาม ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีจะมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านพื้นที่ ก่อให้เกิดวาตภัยและมีฝนตกหนักในพื้นท
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เทศบาลตำบลโพนทราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลเป็นนิติบุคคล มีเงินรายได้ รายจ่าย มีความเป็นอิสระในการบริหา
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี ๒๕๕๙
การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เนื่องจากกรมอุตุวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม เป็นต้นไปถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รวมทั
9 / มิ.ย. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย (โบนัส ๕๙)
ด้วยสภาพทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นที่ราบและเป็นที่ราบลุ่มบริเวณพื้นที่รอบๆชุมชน จะเป็นพื้นที่กสิกรรมและไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทรายและในช่วงระยะเดือน มีนาคม ถึง สิงหาคม ประชาชนจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค และการเก
9 / มิ.ย. / 2560 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลโพนทราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมุ่งมั่นที่จะให้หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ส่วนราช
31 / พ.ค. / 2560 : รายงานประจำปี
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
17 / พ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุคภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ๑ จุด และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ๑๑ จุด จึงแต่งตั้งคณะบุคคลดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
15 / มี.ค. / 2560 : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่างระเบียบคณะกรรมการเงินกองทุนสวัสดิการ อปพร.
ร่างระเบียบคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลโพนทราย ว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ อปพร. เทศบาลตำบลโพนทราย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi