[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

14 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 / ธ.ค. / 2559 : ประกาศสอบ
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
30 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
30 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดดังนี้
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ตารางการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2559
11 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประกาศจากเทศบาล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโพนทราย
ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาล จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2/2559”
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย เห็นความสำคัญของประชาชนด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพติ
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากแยกไปอาเภอหนองฮี ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย ราคากลา
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม รายละเอียดดังนี้
18 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาล
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลตำ
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทราย ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทราย ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลโพนทราย พ.ศ. ๒๕๕๙ด้วยเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบกับปัจจุบันได้การขอใช้ห
21 / มิ.ย. / 2559 : การลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน
การลดขั้นตอนการปฏิบัตงาน
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) ฉบับที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) ฉบับที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙)
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
21 / มิ.ย. / 2559 : แผนและงบประมาณ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลโพนทราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi