[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓
1 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
26 / ก.พ. / 2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการวางท่อระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตาบลโพนทราย อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
17 / พ.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ชุคภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ๑ จุด และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ๑๑ จุด จึงแต่งตั้งคณะบุคคลดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ รายละเอียดดังนี้
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากแยกไปอาเภอหนองฮี ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน ๑ ป้าย ราคากลา
14 / ก.ย. / 2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม รายละเอียดดังนี้
22 / ต.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง
7 / ก.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อม
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อม
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
จัดซื้อ จัดจ้าง
11 / มี.ค. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกหน้าศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกหน้าศาลหลักเมืองอำเภอโพนทราย
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗,หมู่ ๙
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
28 / ก.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสน พันธ์เหนือ ผ่านประปาหมู่บ้านถึงสี่แยกบ้าน นายตุ้มทอง เทพจันดา ส่วนที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร หรือ
21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายจันทะวงศ์ ศรีโพนทอง ไปทางทิศตะวันตก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง บ้านหนองบัวหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
18 / มี.ค. / 2557 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง สอบราคาซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร
20 / ส.ค. / 2556 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมูลซื้อรถตู้หน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง ประมูลซื้อรถตู้หน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi