คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
# กระบวนงาน โหลด
1 การขอหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1)
2 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
3 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
4 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
5 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6 การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
7 การชำระภาษีป้าย
8 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
9 การบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
10 การรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
11 การรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
12 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
13 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
14 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
16 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
18 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
19 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
20 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
22 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
23 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
25 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
26 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
27 การขอเลขที่บ้าน
28 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
29 การรับแจ้งการย้ายออก
30 การรับแจ้งการย้ายเข้า
31 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
32 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
33 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
34 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
35 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
36 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
37 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
40 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
41 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
42 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
43 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
44 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
45 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
46 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
47 การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลโพนทราย
48 ใบสมัครชมรมผู้สูงอายุฯ
49 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยฯ งบปี 2561
50 คำขอข้อมูลข่าวสาร
51 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ