งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
# แบบฟอร์ม โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งฯรับลงทะเบียนและครวจสอบคุณสมบัติ งบประมาณ ปี 2560
2 โครงการรับลงทะเบียนรับเบี้ยฯเคลื่อนที่ งบประมาณ ปี 2560
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ปี 2560
4 ประกาศให้ผู้พิการลงทะเบียนรับเบี้ย งบประมาณ ปี 2560
5 ประกาศให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ย งบประมาณ ปี 2560
6 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับเบี้ยฯ งบประมาณ ปี 2560