สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
# สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560
# สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
# สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
# สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
# สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2563
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564