สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560
# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561