แผนงานพัสดุ
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 โหลด
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2560
2 แบบ ผ.ด.๑ (กองคลัง)
3 แบบ ผ.ด.๒
4 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๑)
5 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๒)
6 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๓)
7 แบบ ผด.๔
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 โหลด
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2561
2 แบบ ผ.ด.๑ 61
3 แบบ ผ.ด.๒ 61
4 แบบ ผด 4ปี 60
5 แบบ ผด 4ปี 61
6 แบบ ผด 4ปี 62
7 แบบ ผด.๔
8 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๑)
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 โหลด
1 แบบ ผ.ด.๑
2 แบบ ผ.ด.๒
3 แบบ ผ.ด. ๓ ไตรมาศที่ ๑
4 แบบ ผ.ด.๔
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 โหลด
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2561
2 แบบ ผ.ด.๑ 61
3 แบบ ผ.ด.๒ 61
4 แบบ ผด 4ปี 60
5 แบบ ผด 4ปี 61
6 แบบ ผด 4ปี 62
7 แบบ ผด.๔
8 แบบ ผด.๕
9 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๑)
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 โหลด
1 แบบ ผ.ด.1 ปีงบประมาณ 2562
2 แบบ ผ.ด.2 ปีงบประมาณ 2562
3 แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ แบบผด.3 งวดที่ 2
4 แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ แบบผด.3 งวดที่ 3
5 แบบ ผด 4 ปีงบประมาณ 2562
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2561 งวดที่ 1 แบบ ผด.6
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2561งวดที่ 2 แบบ ผด.6
# แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 โหลด
1 แบบ ผ.ด.1 ปีงบประมาณ 2563
2 แบบ ผ.ด.2 ปีงบประมาณ 2563
3 แบบ ผด 4 ปี 2563
4 แบบ ผด 4ปี 2564
5 แบบ ผด 4ปี 2565
6 แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบ ผด.6 งวดที่ 1(ต.ค.-มี.ค.)
7 แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบ ผด.6 งวดที่ 2(เม.ย-ก.ย)
8 แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบ ผด.3 ไตรมาส 1-3
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบ ผด.3 (งวดที่ 1 ตค. 62 - มีค.63)
11 แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบผด.6 (งวดที่ 1 ตค. 62 - มีค.63)
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2562
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2563
# แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 โหลด
14 แบบ ผ.ด.1 ปีงบประมาณ 2564
15 แบบ ผ.ด.2 ปีงบประมาณ 2564
16 แบบ ผด 4 ปี 2564
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
18 แบบ ผด 5
19 แบบ ผ.ด.4 ปีงบประมาณ 2565
20 รายงานแบบ ผด.3 (งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2563
21 รายงานแบบ ผด.3 (งวดที่ 3) ปีงบประมาณ 2563
22 รายงานแบบ ผด.6 (งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2563
23 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี​ ปีงบประมาณ 2564
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด.6 งวดที่ 1