แผนงานพัสดุ
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 โหลด
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2560
2 แบบ ผ.ด.๑ (กองคลัง)
3 แบบ ผ.ด.๒
4 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๑)
5 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๒)
6 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๓)
7 แบบ ผด.๔
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 โหลด
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2561
2 แบบ ผ.ด.๑ 61
3 แบบ ผ.ด.๒ 61
4 แบบ ผด 4ปี 60
5 แบบ ผด 4ปี 61
6 แบบ ผด 4ปี 62
7 แบบ ผด.๔
8 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๑)
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 โหลด
1 แบบ ผ.ด.๑
2 แบบ ผ.ด.๒
3 แบบ ผ.ด. ๓ ไตรมาศที่ ๑
4 แบบ ผ.ด.๔
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 โหลด
1 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2561
2 แบบ ผ.ด.๑ 61
3 แบบ ผ.ด.๒ 61
4 แบบ ผด 4ปี 60
5 แบบ ผด 4ปี 61
6 แบบ ผด 4ปี 62
7 แบบ ผด.๔
8 แบบ ผด.๕
9 แบบ ผด.๓ (ไตรมาสที่ ๑)
# แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 โหลด
1 แบบ ผ.ด.1 ปีงบประมาณ 2562
2 แบบ ผ.ด.2 ปีงบประมาณ 2562
3 แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ แบบผด.3 งวดที่ 2
4 แบบรายงานผลการจัดหาพัสดุ แบบผด.3 งวดที่ 3
5 แบบ ผด 4 ปีงบประมาณ 2562
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2561 งวดที่ 1 แบบ ผด.6
7 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2561งวดที่ 2 แบบ ผด.6