ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนทราย
# ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนทราย โหลด
1 ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนทราย
2 เทศบัญญัติขยะมูลฝอย 61
3 การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 61
4 เทศบัญญัติสิ่งปฎิกูล 61
5 เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตลาด 61
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 62