งานนิติกร
# งานนิติกร โหลด
1 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3 สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปี ๒๕๖๑
4 รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่ม 2
5 พระราชบัญญัติการขุดดิน
6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
8 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม