ควบคุมภายใน
# ควบคุมภายใน ประจำปี 2561 โหลด
# แบบ ปค. ๑,๒,๓ (ปี ๖๑) โหลด
1 หนังสือส่งรายงานควบคุมภายใน ส่วนราชการ (ปี ๖๑)
2 บันทึกรายงานติดตามประเมินผลระบบตรวจสอบภายใน (ระดับองค์กร) (ขั้นตอนสุดท้ายรายงานนายก)
3 แผนการตรวจสอบภายใน (ขั้นตอนที่ ๑)
4 บันทึกนายกแจ้งทุกกองทำตรวจสอบภายใน (ขั้นตอนที่ ๑.๒)
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผล ปี ๖๑ (ขั้นตอนที่ ๑.๓)
6 บันทึกรายงานการดำเนินการ (แจ้งให้ทุกกองรายงาน) (ขั้นตอนที่ ๓)
7 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (นายอำเภอ)
8 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (สตง.)
9 แบบ ปค. ๑ (ปี ๖๑) นายอำเภอ (ขั้นตอนที่ ๔)
10 แบบ ปค. ๑ (ปี ๖๑) สตง. (ขั้นตอนที่ ๔)
11 แบบ ปค. ๔ (ปี ๖๑) (ขั้นตอนที่ ๔) แก้ไข
12 แบบ ปค. ๕ (ปี ๖๑) (ขั้นตอนที่ ๔) แก้ไข