การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
1 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
2 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและการ
3 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ
4 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโพนทราย
5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
6 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
7 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ
8 ประกาศการบริหารทรัพยากรบุคคล
9 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
10 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)