รายงานการประชุม
# รายงานการประชุม 2558 โหลด
1 สมัยที่1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
2 สมัยที่2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
3 สมัยที่3 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
4 สมัยที่3 ครั้งที่ 2 /2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558
5 สมัยที่4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
# รายงานการประชุม 2559 โหลด
1 สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่ 1 มีนาคม 2559
2 สมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
3 สมัยที่3 ครั้งที่1 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
4 สมัยที่3 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2559
5 สมัยที่3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
6 สมัยที่4 ครั้งที่1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
# รายงานการประชุม 2560 โหลด
1 สมัยที่1 ครั้งที่1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
2 สมัยที่ 2 ครั้งที่1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
3 สมัยที่ 3 ครั้งที่1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560
4 สมัยที่ 3 ครั้งที่2 วันที่ 17 สิงหาคม 2560
# รายงานการประชุม 2561 โหลด
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
2 สมัยที่ 1
3 สมัยที่ 2
4 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
5 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
6 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
# รายงานการประชุม 2562 โหลด
1 ประกาศรายงานการประชุม
2 สมัยที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.62
3 สมัยที่ 2 วันที่ 27 พ.ค 2562
4 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15 ส.ค (1)
5 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ส.ค.62
6 สมัยสามัญ สมัย 1ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กพ.62