แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โหลด
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. รอบ ประจำปี ๒๕๖๒
2 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและกำหนดนโยบายความโปร่งใส เทศบาลตำบลโพนทราย
3 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
4 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน
5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
6 แผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต เทศบาล (๒๔๖๑ - ๒๕๖๔)
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๓
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๒
9 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน