ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.
# ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ. โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
2 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2548