ใบลา
# แบบฟอร์มใบลาต่างๆ โหลด
1 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
2 ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
3 ใบลาไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
4 ใบลาอุปสมบท
5 ลาพักผ่อน