งานธุรการและการเจ้าหน้าที่
# งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ โหลด
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560)
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
3 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล
4 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
5 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
6 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการแทน
8 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานและการ
9 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
11 โครงการธรรมพัฒนาจิตใจ 2563
12 ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่