ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย
# ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย โหลด
1 ข้อมูลพื้นฐานตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย
2 ทะเบียนรายชื่อผู้เช่าจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย(ห้องแถว)
3 ทะเบียนรายชื่อผู้เช่าจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทราย(อาคารตลาดสด)