[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

13 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัคร สอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ตำแหน่ง รวม ๔ อัตรา
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
กำหนดการชำระภาษี ขอให้ท่านผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ทำการค้าหรือให้เช่า ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล และผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของป้าย ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประเภทต่างๆ ให้เสร็จสิ้นตามกำหนด ณ กองคลัง สำน
29 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว งานพัฒนาและเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย
จดหมายข่าว งานพัฒนาและเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลโพนทราย
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
ตารางการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2559
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด “เทศบาลตำบลโพนทรายคัพ ครั้งที่ 2/2559”
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย เห็นความสำคัญของประชาชนด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลโพนทราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพติ
18 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาล
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นของเทศบาลตำ
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทราย ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง ระเบียบเทศบาลตำบลโพนทราย ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของเทศบาลตำบลโพนทราย พ.ศ. ๒๕๕๙ด้วยเทศบาลตำบลโพนทรายเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบกับปัจจุบันได้การขอใช้ห
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งชั้นที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารหมายเลข ๑
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารหมายเลข ๒
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันประเภทต่างๆในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอโพนทราย หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าและประชาชนอำเภอโพนทราย กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 14–15 มิถุนายน 2557 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
28 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยจากการจุดบั้งไฟ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี 2557
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย เรื่อง กำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยจากการจุดบั้งไฟในงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโพนทราย ประจำปี 2557
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลโพนทราย
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพนทราย ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย ของเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโพนทราย จังหวัด
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทราย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi