[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

29 / ม.ค. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
29 / ม.ค. / 2561 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่เทศบาลตำบลโพนทรายกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ ประ
1 / ก.พ. / 2560 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
30 / ธ.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
6 / มิ.ย. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้รับทราบ ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริ
13 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ด้วยเทศบาลตำบลโพนทราย ขอสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้านการ ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
  ตำบลโพนทราย  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-595078 เบอร์แฟกซ์ 043-595009
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05 :: Edit by Channarong Kroonoi